Szkoła promująca zdrowie

Nasza szkoła od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Mamy świetny program profilaktyczny, realizujemy treści ścieżki prozdrowotnej. Uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Działania te łączą nas z siecią szkół promujących zdrowie, dlatego projekt ten wydał się nam idealnym dla kontynuacji naszej pracy. Więcej

Program Comenius - Budowanie przyjaźni przez sport

 
                                                                  
Tytuł projektu: Building Friendship through Sport - Budowanie przyjaźni przez sport
 

Wraz ze szkołami podstawowymi z Anglii, Niemiec, Włoch i Turcji Szkoła Podstawowa w Bystrej przystąpiła do projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej. Jest to wielostronny, dwuletni (2012-2014) projekt Comenius. Celami głównymi naszego projektu jest:

 •         Częstsze użycie technologii informacyjnych
 •         Większe użycie języków obcych
 •         Bardziej aktywne spędzanie czasu
 •         Zwiększenie świadomości kulturowej innych krajów i przełamanie barier pomiędzy innymi krajami. Więcej

 

Projekty "Nauka mnie szuka!" i "Chcę się uczyć!"

Szkoła w Ruchu

Dzięki staraniom nauczycieli wychowania fizycznego, Zespół Szkół im. św. Jana Kantego w Bystrej otrzymał certyfikat „Szkoły w Ruchu” 2013/2014. MEN pozytywnie zaopiniował zrealizowane zadania wynikające z przewidywanych założeń sportowych.

Menu strony

Aktualności

 • Bezpieczne dziecko na drodze

  19. V. 2015 r. w naszej szkole odbył się finał programu „Bezpieczne dziecko na drodze”, który przygotowali uczniowie klas pierwszych SP wraz z wychowawczyniami p. Józefą Starzak i p. Jolantą Kwaśniewską. Przybyłych gości starszego aspiranta Annę Gąsiorek – Lezler i wójta Gminy Bystra – Sidzina p. Stanisława Tempkę oraz zaproszonych gości przywitała pani dyrektor Ewa Stokłosa. Występy podziwiali uczniowie klas pierwszych z Sidziny oraz uczniowie klas drugich i trzecich z Bystrej. W Powiatowym Konkursie Plastycznym „Bezpieczne dziecko na drodze” komenda Powiatowa w Suchej Beskidzkiej wyróżniła następujących uczniów:

 • SPĘDZAJ AKTYWNIE WAKACJE!!!

  Pani Barbara Gierat
  (nauczyciel wychowania fizycznego)
  zaprasza wszystkie chętne panie w wieku 30+
  na wspólne marsze z kijkami Nordic Walking
  w czasie wakacji,
  we wtorki 07.07, 21.07, 04.08, 18.08,
  o godzinie 1700.
  Zbiórka chętnych osób koło przedszkola w Bystrej.

 • WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

  Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym  podręczników do kształcenia specjalnego, obejmie się:
  1) uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej i klasy IV technikum
  2) uczniów:
  a)  słabowidzących,
  b)  niesłyszących,
  c)  słabosłyszących,
  d)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  e)  z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  f)  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  g)  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  h)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest  niepełnosprawność wymieniona powyżej
  –  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b  ust. 3  ustawy  z  dnia  7  września 1991 roku  o  systemie  oświaty,   zwanej   dalej  „ustawą”, uczęszczających  w  roku szkolnym  2015/2016 do  klas  III, V i VI  szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży,  klasy II i III gimnazjum oraz  szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół   zawodowych,  liceów  ogólnokształcących  techników  lub  szkół  specjalnych przysposabiających  do  pracy  uczniów  z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym oraz dla  uczniów z  niepełnosprawnościami sprzężonymi.
          
  W  przypadku  uczniów wymienionych w punkcie 1,  którzy  będą  ubiegać się o pomoc na podstawie  kryterium  dochodowego  w 2015 r. utrzymano  w  projekcie programu jednolite kryterium  dochodowe,  z  ustawy  o  świadczeniach rodzinnych.
  Zatem w 2015 r. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie do 574 zł na osobę w rodzinie.

  Uczniowie  wymienieni w punkcie  2  mogą ubiegać się o pomoc bez względu  na wysokość dochodu na osobę
  w rodzinie.


  Szczegółowe   informacje o programie  „Wyprawka szkolna”  w roku  2015 udostepnione zostały na
  stronie internetowej MEN: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271657#12271657

 • REFORMA PODRĘCZNIKOWA - HARMONOGRAM WPROWADZANIA ZMIAN

  Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Informacji i Promocji przypomina, że w roku szkolnym 2015/2016 rodzice uczniów klas I, II, i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum nie będą kupować podręczników lub materiałów edukacyjnych niebędących podręcznikami oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zapewnienie tych podręczników i materiałów jest zadaniem szkoły - rodzice nie mogą ponosić kosztów związanych z ich zakupem.
  W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie otrzymują:
  Klasy I - II szkoły podstawowej:
  1. podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, które zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania,
  2. podręczniki lub materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego,
  3. materiały ćwiczeniowe.
  Klasa IV szkoły podstawowej:
  1. podręczniki lub materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  2. materiały ćwiczeniowe.
  Klasa I gimnazjum:
  1. podręczniki lub materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  2. materiały ćwiczeniowe.
  W roku szkolnym 2016/2017 bezpłatnym dostępem do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych zostaną objęci uczniowie klas I – V szkoły podstawowej oraz uczniowie klas I-II gimnazjum.
  W roku szkolnym 2017/2018 wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum będą mieli zapewniony bezpłatny dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.
  Uprzejmie informuję, że proces aplikowania o udzielenie dotacji celowej rozpoczął się 15 marca br.
  Każda szkoła ma wpływ na moment otrzymania dotacji. Informację lub wniosek, niezbędne do udzielenia dotacji, dyrektorzy szkół mogą składać do organów prowadzących już od połowy marca każdego roku. Jednostka samorządu terytorialnego może dysponować środkami na zakup podręczników już od maja. Przekazanie dotacji odbywa się najpóźniej do 15 października danego roku.
  Jednocześnie przypominamy, że do 25 sierpnia br. dyrektor szkoły ma obowiązek przygotowania aktualizacji informacji lub wniosku, uwzględniających wyniki postępowania rekrutacyjnego. Natomiast do 15 września br. dyrektor szkoły ma możliwość aktualizacji liczby uczniów.
  Informacje na temat składania zapotrzebowania na podręczniki zapewniane przez MEN:
  * „Nasz elementarz" - podręcznik do klasy I,
  * „Nasza szkoła” - podręcznik do klasy II szkoły podstawowej,
  są dostępne pod adresami:
  http://www.naszelementarz.men.gov.pl;
  http://men.gov.pl/pl/zycie-szkoly/program-darmowy-podrecznik/podrecznik-dla-klas-I-III

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół im.Św.Jana Kantego w Bystrej
  34-235 Bystra 353
 • tel. (0 18) 268 10 16
  Fax (0-18) 26-81-322

Galeria zdjęć